لوله داراکار هیدروپول

تومان

لوله های اســتخری در طول 5 متر به رنگ مشکی

بر اسـاس اسـتاندارد ملی 2-13361

ISO 1452-2