دفتر مرکزی داراکار : اصفهان، خیابان شیخ بهایی، ساختمان موثق، واحد 13
تلفن:                              33134 – 031
دورنگار:                       32362100 – 031
کد پستی:                        8135717439
پست الکترونیک:   Info@darakar.com