لوله

لوله های مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان براساس استاندارد ملی  1-9119 (1-EN 1329)

مشخصات لوله های مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی 1-9119
(1-
EN 1329)
اندازه اسمی (mm) حداقل ضخامت دیواره (mm) ناحیه کاربرد
32 3 B
40 3 B
50 3 B
63 3 B
75 3 BD
90 3 BD
110 3/2 BD
125 3/2 BD
160 3/2 B
160 4 BD
200 3/9 B
200 4/9 BD
250 3/9 B
250 6/2 BD
315 6/2 B
315 7/7 BD

B داخل ساختمان

BD داخل ساختمان و در محدوده بنای ساختمان به صورت مدفون در خاک

لوله های فاضلابی زیرزمینی بدون فشار بر اساس استاندراد ملی 1-9118 (EN 1401-1)

مشخصات لوله های فاضلابی زیر زمینی بدون فشار بر اساس استاندارد ملی 1-9118
(
EN 1401-1)
سفتی حلقوی (KN/m2) SN 2 SN 4 SN 8
اندازه اسمی (mm) حداقل ضخامت دیواره (mm)
110 3/2 3/2
125 3/2 3/7
160 3/2 4 4/7
200 3/9 4/9 5/9
250 4/9 6/2 7/3
315 6/2 7/7 9/2
400 7/9 9/8 11/7
450 8/8 11 13/2
500 9/8 12/3 14/6

لوله های آبرسانی برحسب قطر خارجی و فشار کار بر اساس استاندارد ملی 2-13361 (2-EN 1452)

مشخصات لوله های آبرسانی بر حسب قطر خارجی و فشار کار بر اساس استاندارد ملی
13361-2 (2-
EN 1452)
فشار کار (Bar) 6 8 10 12/5 16 20 25
قطر خارجی اسمی (mm) حداقل ضخامت دیواره (mm)
20 1/5 1/9
25 1/5 1/9 2/3  
32 1/5 1/6 1/9 2/4 2/9
40 1/5 1/6 1/9 2/4 3/0 3/7
50 1/6 2/0 2/4 3/0 3/7 4/6
63 2/0 2/5 3/0 3/8 4/7 5/8
75 2/3 2/9 3/6 4/5 5/6 6/8
90 2/8 3/5 4/3 5/4 6/7 8/2
110 2/7 3/4 4/2 5/3 6/6 8/1 10
125 3/1 3/9 4/8 6/0 7/4 9/2 11/4
160 4/0 4/9 6/2 7/7 9/5 11/8 14/6
200 4/9 6/2 7/7 9/6 11/9 14/7 18/2
250 6/2 7/7 9/6 11/9 14/8 18/4  
315 7/7 9/7 12/1 15 18/7 23/2
400 9/8 12/3 15/3 19/1 23/7 29/4

لوله های ناودانی جهت انتقال آب باران نصب روی کار بر اساس استاندارد ملی 1-12142 (1-EN 12200)

 مشخصات لوله های ناودانی جهت انتقال آب باران نصب روی کار بر اساس استاندارد ملی 1-12142 (1-EN 12200)
اندازه اسمی (mm)  حداقل ضخامت دیواره(mm)
50 1/8
63 1/8
90 1/8
110 2/2
125 2/5
160 3/2

لوله های UPVC جهت عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی بر اساس استاندارد ملی 11105 (DIN 16873:1997)

لوله های UPVC جهت عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی بر اساس استاندارد ملی 11105 (DIN 16873:1997)

اندازه اسمی (mm)

ضخامت (mm)

50

1/8

50

2/4

63

1/9

63

3

75

1/8

75

2/2

75

3/6

90

2/7

90

4/3

110

2/2

110

3/2

110

5/3

125

2/5

125

3/7

160

4/7

200

4

لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل بر اساس استاندارد ملی 21-11215 (IEC 61386-21)

لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل بر اساس استاندارد ملی 21-11215 (IEC 61386-21)

اندازه اسمی (mm)

کد استاندارد

رنگ

1/5×20

243112

سفید

1/5×20

233112

طوسی

1/8×20

233112

طوسی

1/5×25

243112

سفید

1/5×25

233112

طوسی

1/8×32

243112

سفید

1/8×32

233112

طوسی

1/8×40

243112

سفید

1/8×40

233112

طوسی