اتصالات

زانوی 45 درجه

زانوی ۴۵ درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۴۰ ۳ B
۵۰ ۳ B
۶۳ ۳ B
۹۰ ۳ BD
۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۲۵ ۳/۲ BD
۱۶۰ ۴ BD
۲۰۰ ۴/۹ BD
B: داخل ساختمان
BD: محدوده ساختمان مدفون در خاک-داخل ساختمان

زانوی 90 درجه

زانوی ۹۰ درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۴۰ ۳ B
۵۰ ۳ B
۶۳ ۳ B
۹۰ ۳ BD
۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۲۵ ۳/۲ BD
۱۶۰ ۴ BD
۲۰۰ ۴/۹ BD

تبدیل غیر هم مرکز

تبدیل غیر هم مرکز
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۹۰-۶۳ ۳ BD
۱۱۰-۶۳ ۳/۲ BD
۱۱۰-۹۰ ۳/۲ BD
۱۲۵-۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۶۰-۱۱۰ ۴ BD

سیفون پایه دار

سیفون پایه دار
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۶۳  ۳ B
 ۹۰  ۳ BD
۱۱۰  ۳/۲ BD
۱۲۵-۱۱۰ ۳/۲ BD

 

 

تبدیل تودر تو غیرهم مرکز

تبدیل تودرتو غیر هم مرکز
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۶۳-۴۰ ۳ B
۶۳-۵۰ ۳ B
۹۰-۶۳ ۳ BD
۱۱۰-۶۳ ۳/۲ BD
۱۱۰-۹۰ ۳/۲ BD
۱۲۵-۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۶۰-۱۲۵ ۴ BD
200-160 4/9 BD

سه راهی ۴۵ درجه

سه راهی ۴۵ درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۴۰ ۳ B
۵۰ ۳ B
۶۳ ۳ B
۹۰ ۳ BD
۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۲۵ ۳/۲ BD
۱۶۰ ۴ BD

رابط دریچه بازدید

رابط دریچه بازدید
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۶۳ ۳ B
۹۰ ۳ BD
۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۲۵ ۳/۲ BD

کوپلینگ ترمزدار

کوپلینگ ترمزدار
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۶۳ ۳ B
۹۰ ۳ BD
۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۲۵ ۳/۲ BD
۱۶۰ ۴ BD
200 ۴ BD

 

درپوش مسدود کننده

درپوش مسدود کننده
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۶۳ ۳ B
۹۰ ۳ BD
۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۲۵ ۳/۲ BD

جهت استفاده از انتهای مسیر لوله کشی فاضلاب به طور موقت و یا دائم، همچنین پس از نصب لوله کشی فاضلاب ساختمان ها برای تستهای مربوطه و همچنین به عنوان درپوش جهت جلوگیری از ورود اشیا و مصالح ساختمانی به داخل شبکه ساخت و ساز استفاده می گردد.

درپوش انتهایی

درپوش انتهایی
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
63 3 B

سه راهی ۹۰ درجه

سه راهی ۹۰ درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۴۰ ۳ B
۵۰ ۳ B
۶۳ ۳ B
۹۰ ۳ BD
۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۲۵ ۳/۲ BD
۱۶۰ ۴ BD

سه راهی تبدیل ۴۵ درجه

سه راهی تبدیل ۴۵ درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۹۰-۶۳ ۳ BD
۱۱۰-۶۳ ۳/۲ BD
۱۱۰-۹۰ ۳/۲ BD
۱۲۵-۱۱۰ ۳/۲ BD
۱۶۰-۱۱۰ ۴ BD

جهت اتصال به مسیر اصلی لوله هایی که دارای قطرهای مختلف می باشند، استفاده می گردد.

سه راهی تبدیل ۹۰ درجه

سه راهی تبدیل ۹۰ درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۹۰-۶۳ ۳ BD
۱۱۰-۶۳ ۳/۲ BD
۱۱۰-۹۰ ۳/۲ BD

جهت اتصال به مسیر اصلی لوله هایی که دارای قطرهای مختلف می باشند استفاده می گردد.

سه راهی دریچه بازدید کامل

سه راهی دریچه بازدید کامل
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۱۱۰ ۳/۲ BD

سه راهی تبدیل خم ۸۷/۵ درجه

سه راهی تبدیل خم ۸۷/۵ درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۱۱۰-۶۳ ۳/۲ BD

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه

سه راهی خم ۸۷/۵ درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
۶۳ ۳ B
۹۰ ۳ BD
۱۱۰ ۳/۲ BD

زانوی خم 87/5 درجه

زانوی خم 87/5 درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
63 3 B
90 3 BD
110 3/2 BD

کلاهک سه کاره

کلاهک سه کاره
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
90-110-125 3/2 B

 

فلنج

فلنج
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
160 8 BD

 

یک محصول بسیار کاربردی جهت نصب شیرفلکه های آب می باشد. مزایای این محصول شامل نصب سریع و آسان و نیز کم کردن هزینه ها برای مصرف کننده می باشد.

کوپلینگ بدون ترمز

کوپلینگ بدون ترمز
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
63 3 B
90 3 BD
110 3/2 BD
125 3/2 BD

 

 

زانو 45 درجه دوسر کوپله

زانو 45 درجه دوسر کوپله
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
63 3 B
90 3 B
110 3/2 BD

 

سه راه سه سر کوپله 45 درجه

سه راه سه سرکوپله45 درجه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
63 3 B
90 3 BD
110 3/2 BD

موفه

موفه
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
63 3 B
90 3 BD
110 3/2 BD
125 3/2 BD

 

رابط انبساطی

رابط انبساطی
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
63 3/2 BD
90 3/2 BD
110 3/2 BD

 

سه راه 45 درجه سه سرکوپل دو جداره

سه راه 45 درجه سه سر کوپل دو جداره
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
110 3/2 BD

 

شیر یک طرفه

سه راه 45 درجه سه سر کوپل دو جداره
قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان
125-110 3/2 BD