تأثیر نانو ذرات بر خواص ضربه لوله های پلی وینیل کلراید سخت

در این مقاله، تأثیر نانو ذرات بر خواص مکانیکی به ویژه رفتار ضربه ترکیب پلی وینیل کلراید سخت (U-PVC) با فرمولاسیون مواد لوله، مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان و سیستمهای لوله کشی آب باران مورد مطالعه قرار گرفته است. مواد اولیه شامل رزین پی وی سی، پایدار کننده حرارتی ، پرکننده ، رنگدانه ، روانکننده های داخلی و خارجی، کمک فرآیند و مواد نانو ذرات ابتدا در یک مخلوط کن صنعتی مخلوط شدند و سپس توسط دستگاه اکسترودر دو پیچه به شکل لوله در آورده شدند. نتایج آزمون ضربه (سقوط وزنه) نشان می دهد که افزودن نانوذرات به فرمولاسیون لولههای پلیوینیل کلراید سخت در سایزهای مختلف مقاومت ضربه پذیری بسیار بالاتری را نسبت به لولههای پیویسی سخت متداول ایجاد می کند، به گونهای که حداقل افزایش 400 درصدی در خواص ضربه لوله در حضور نانوذرات مشاهده میگردد. نتایج آزمون کشش نشان میدهد که افزودن نانو ذرات به ترکیب پیوی سی سخت منجر به بهبود جزئی در استحکام کششی و کاهش جزئی در کرنش شکست (درصد ازدیاد طول تا نقطه پارگی) نمونه های لوله می شود، همچنین نمونه حاوی نانوذرات الزامات آزمون های تخریب در برابر دی کلرومتان، برگشت طولی در اثر حرارت و نقطه نرمی ویکت را مطابق استانداردهای ملی مربوطه برآورده می کنند. دریافت متن کامل مقاله

دریافت متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.