جشن رمضان شرکت داراکار باحضور عاملین ومجریان نجف اباد در مورخ 1397/3/12 برگزار گردید .