نوار آبیاری 20سانتی متر

فهرست محصولات

مشخصات محصول لوله قطره‌چکان دار (نوار آبیاری قطره‌ای بدون پلاک) 20 سانتی‌متر

 • فاصله قطره‌چکان‌ها: 20 سانتی متر
 • قطر اسمی نوار: 0/3±16/5 میلی‌متر
 • حداقل ضخامت نوار بر حسب میکرون با حداکثر تلرانس%10-: 175       200 
 • میزان جریان اسمی بر حسب لیتر بر ساعت تلرانس 7%± در فشار اسمی 1 بار معادل 100 کیلو پاسکال:

2/3     2/5     2/7     2/9     3/0

 • دامنه فشارکاری مضربی از 100 کیلوپاسکال: (0/6-1)      (1/2-0/6)  
 • ضریب (K) و توان (m) واحد قطره‌چکان به ترتیب: 0/17 و 5%±0/6
 • حداکثر نیروی کششی مجاز بر حسب نیوتن: 160
 • طول نوار در کلاف: 5+1000 متر
 • نوع تنظیم فشار: غیر خود تنظیم (بدون تنظیم)
 • نوع کارکرد در فشار پایین: معمولی
 • مدت مصرف: یک دوره کشت

مشخصات محصول لوله قطره‌چکان دار (نوار آبیاری قطره‌ای بدون پلاک) 10 سانتی‌متر

 • فاصله قطره‌چکان‌ها: 10 سانتی متر
 • قطر اسمی نوار: 0/3±16/5 میلی‌متر
 • حداقل ضخامت نوار بر حسب میکرون با حداکثر تلرانس%10-: 175       200 
 • میزان جریان اسمی بر حسب لیتر بر ساعت تلرانس 7%± در فشار اسمی 1 بار معادل 100 کیلو پاسکال:

1/6     1/8     1/9     2/0     2/2

 • دامنه فشارکاری مضربی از 100 کیلوپاسکال: (0/6-1)      (1/2-0/6)  
 • ضریب (K) و توان (m) واحد قطره‌چکان به ترتیب: 0/08 و 5%±0/67
 • حداکثر نیروی کششی مجاز بر حسب نیوتن: 160
 • طول نوار در کلاف: 5+1000 متر
 • نوع تنظیم فشار: غیر خود تنظیم (بدون تنظیم)
 • نوع کارکرد در فشار پایین: معمولی
 • مدت مصرف: یک دوره کشت