گردهمایی شرکت داراکار با حضور اعضاء محترم هیئت رئیسه نظام مهندسی کشوری، ریاست محترم نظام مهندسی و معاونت بخش مکانیک، معاونت شهرداری و جمعی از انبوه سازان و فعالین حوزه ساختمان و تاسیسات استان گلستان درتاریخ 1398/9/20 برگزار گردید.